De Nassy Brouwerschool heeft 8 groepen en het onderwijs wordt verzorgd volgens het curriculum van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (MinOWC). Aanvullend wordt er per groep extra materiaal en/of leerstof gebruikt ter verduidelijking en verdere uitdieping van het specifieke onderwerp. Ook aan vakken als muziek, handenarbeid en gym wordt ruime aandacht besteed, omdat ze samen met het overige vakkenpakket helpen het kind te vormen.
Vakgebieden waar de meeste aandacht aan wordt besteed zijn taal, rekenen en lezen. Bij de kleuters in groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan uitbreiding van de woordenschat. De zaakvakken worden verzorgd volgens de methode van het MinOWC. Zaakvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en alle wereld-oriënterende onderwerpen.

Activiteiten in groep 1 en 2
Op de NBS zijn er twee kleutergroepen, groep 1 (4-5jr.) en groep 2 (5-6jr.). Er is aandacht voor het individuele kind binnen het klassikale onderwijssysteem. Voordat het kind bij ons op school begint, bestaat de mogelijkheid om kennis te komen maken op school. Op uitnodiging van de Schoolmanager kunt u op oriëntatiebezoek, zodat u kunt zien in welke klas uw kind komt.
De ontwikkeling van het kind wordt aan de hand van een observatielijst of schrift gevolgd. In de kleutergroepen worden er ook een aantal toetsen afgenomen in de maand mei/juni. Deze toetsen omvatten vijf onderdelen, t.w.:

  1. Taalbegrip
  2. Auditieve en visuele discriminatie / fijne motoriek
  3. Waarnemingssnelheid
  4. Rekenbegrippen
  5. Ruimtelijke oriëntatie

Deze toetsen zijn gericht ter voorbereiding op groep 3.

Activiteiten in de groepen 3 t/m 8
Taal en lezen
Vakgebieden waar de meeste aandacht aan wordt besteed zijn taal, lezen, rekenen. Bij kleuters in groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan uitbreiding van de woordenschat. Wij gebruiken daarvoor geschikte werkbladen. Er wordt aandacht geschonken aan de randvoorwaarden voor het leesonderwijs en de kleuters die eraan toe zijn mogen aan de slag met letters en woorden.

In groep 3 wordt van de kinderen verwacht dat ze in staat zijn te leren lezen. We werken met de methode Veilig Leren Lezen, die het leren lezen en schrijven geïntegreerd aanbied. In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de taalmethode Taalleesland. Vanaf groep 4 t/m 8 lezen we in groepjes, met behulp van vrijwillige ouders (leesmoeders of leesvaders), op AVI niveau. Met behulp van deze methode streven wij ernaar kinderen technisch vlot te leren lezen. De leerlingen worden twee keer per jaar getest op het AVI leesniveau.

Rekenen
In groep 1 en 2 leren de leerlingen allerlei begrippen als voorbereiding op het rekenen. Dit doen ze met diverse soorten ontwikkelingsmateriaal, spelletjes en verhaaltjes. Groep 3 t/m 8 werkt met de rekenmethode van het MinOWC. Deze methode is opgezet op basis van de nieuwe uitgangspunten van het realistisch rekenen.

Schrijven
In de groepen 1 en 2 zijn de kinderen al bezig met de ontwikkeling van de schrijf motoriek. In groep 3 wordt er een aanvang gemaakt met het schrijven van de letters en cijfers. Het einddoel is dat elk kind een eigen handschrift ontwikkelt, dat moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Een duidelijk leesbaar handschrift;
  • Een regelmatig handschrift;
  • In de bovenbouw, ontwikkeling van een redelijk schrijftempo ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
  • Een goede overzichtelijke bladindeling.

Zaakvakken
Hieronder vallen aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en alle andere wereld oriënterende onderwerpen. Vanaf groep 5 worden deze vakken gericht gegeven met behulp van methodes, maar ook in de groepen 1 t/m en 4 zijn we oriënterend met deze onderwerpen en vakken bezig. De zaakvakken worden verzorgd volgens de methode van MinOWC.

Engels les
In de groepen 3 t/m 8 wordt er Engels les verzorgd. Voor de groep 3 & 4 gebruiken we de Surinaamse methode . Voor groep 5 & 6 gebruiken we de methode Real English., Early Start en voor groep 7 & 8 de methode Real English Let’s do it. De lessen worden door de groepsleerkracht zelf verzorgd. In de groepen 1 & 2 wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan het vak Engels middels educatieve DVD’s en/of films. Voor de groepen 3 & 4 maken wij gebruik van de Surinaamse methode Engels.

Computerlessen
Aan de groepen 1 tot en met 8 worden er computerlessen verzorgd. De groepen 1 en 2 krijgen voorbereidende oefeningen zoals leren werken op de computer (hoe met de muis te werken) en middels spelletjes inspelen op de algemeen leer ontwikkeling.
De groepen 3 t/m 8 krijgen gerichte oefeningen zoals taal, rekenen en werken met Windows programma, z.a: MS Word, Powerpoint, werken in Publisher, Notepad, Excell.

Voor alle groepen hebben wij goede educatieve programma’s aangeschaft.

Verkeerslessen in groep 7
Met de methode over het verkeer, van de politie, leren de kinderen al heel vroeg waarop gelet moet worden op straat. In groep 7 doen alle kinderen verkeersexamen. De lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht met ondersteuning van de verkeerspolitie.

Creatieve vakken
Naast het leren besteden wij ook aandacht aan de creatieve vorming zoals:
tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en dans. De presentatie hiervan geschiedt op de laatste vrijdag van de maand en of de jaarafsluiting, dit ter afsluiting van het schooljaar.

IMG_6156

 

 

 

IMG_6080

 

 

 

IMG_6107

 

 

IMG_6122

 

IMG_5839