Omdat leren in een veilige omgeving heel belangrijk is voor de school werken wij met een pestprotocol. Pesten komt overal voor, maar om te proberen het tot een minimum te beperken staat in dit pestprotocol vermeld hoe de school ermee omgaat.

Het pestprotocol heeft 3 doelen:

  1. Alle kinderen in hun basisschoolperiode een veilig gevoel geven, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen;
  2. Kinderen en volwassenen de gelegenheid geven elkaar aan te spreken als er zich ongewenste situaties voordoen, door de regels en afspraken zichtbaar te maken;
  3. Alle kinderen in de gelegenheid te stellen om met veel plezier naar school te komen door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen.

Het pestprotocol treft u als bijlage in de schoolgids.

IMG_0014