Bestuur
De Nassy Brouwer School maakt deel uit van de Stichting Margaretha Jacoba Nassy-Brouwer. De leiding van deze Stichting ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven. De zittingsduur van het bestuur is onbepaald. Eventuele nieuwe bestuursleden worden benoemd door zittende bestuursleden. Het bestuur kiest uit haar gelederen de voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur). Het bestuursteam wordt verder aangevuld met leden die o.a. belast zijn met kwaliteitscontrole van het onderwijs.

Eén van de doelstellingen van het bestuur van de Nassy Brouwer School is om op regelmatige basis informatie te verstrekken aan de ouders en andere belanghebbenden. Het bestuur van de Nassy Brouwer School is te bereiken via nassybrouwer.bestuur@gmail.com. U bent welkom om diverse zaken en/of vragen met betrekking tot bestuursaangelegenheden rechtstreeks aan ons te richten via dit medium.
Voor de huidige bestuurssamenstelling verwijzen wij naar de schoolgids op deze website.

Schoolteam
Het Nassy Brouwer Schoolteam wordt sinds jaar en dag geleid door onze schoolmanager juf Astra en juf Barbara, Intern Begeleider en Zorgcoördinator. Het team telt gelukkig enkel enthousiaste krachten. In de schoolgids op deze website kunt u terecht voor de actuele bezetting.

 

Oudercommissie
De oudercommissie van de Nassy Brouwer School stelt zich ten doel de ouderparticipatie te stimuleren en de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijsleerproces te vergroten. De oudercommissie heeft een adviserende taak en is bevoegd aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Daarnaast is de oudercommissie bevoegd de directie te ondersteunen bij de uitvoering van haar activiteiten.

Indien u vragen over de werkzaamheden van de oudercommissie heeft, als er punten zijn die u onder de aandacht wilt brengen van de oudercommissie of als u wilt ondersteunen bij de werkzaamheden van de oudercommissie stuur dan een mail naar: oudercommissie.nbs@gmail.com