FAQ (Veelgestelde Vragen)

De Nassy Brouwer School is gevestigd aan de Joli Coeurstraat 6 te Geyersvlijt in Paramaribo-Noord. In oktober 2016 kwam onze droom uit en konden wij op dit adres ons eigen schoolgebouw betrekken. In 2020 kwam daar nog een gespiegelde vleugel bij, aangezien de verdubbeling van de scholen in 2017 is ingezet door het jaarlijks toevoegen van een parallelklas per leerjaar.

De leerlingen van groep 3 tot en met 8 genieten dagelijks gedurende 5 uren onderwijs: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 13.00 uur.
Voor de groepen 1 en 2 is dit 4 uren per dag: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 12.00 uur.
Let wel, de verplichte vlaggenparade begint om 07.55 uur, dan dienen de kinderen dus reeds aanwezig te zijn!
De schooldeuren worden ’s ochtends om 07.30 uur geopend. De ouders mogen tot 07.50 uur bij de groepsleerkracht binnenlopen voor zaken hun kind aangaande (z.g. inlooptijd van 07.40 uur - 07.50 uur). Als het om iets specifieks gaat wat u uitgebreid wilt bespreken is het handiger om daarvoor van te voren een afspraak te maken met de leerkracht.

Dagindeling:
- 07.55 uur: vlaggenparade (verplicht voor alle leerlingen).
- 08.00 uur: start lessen
- 09.30 – 09.45uur: eerste pauze
- 11.15 – 11.30uur: tweede pauze
- 12.00 uur: einde lessen voor groepen 1 & 2
- 13.00 uur: einde lessen voor groepen 3 t/m 8

Opmerking:
De kleutergroepen 1 en 2 hebben school tot 12.00 uur. Indien het kind broers of zussen heeft in de hogere klassen, mag het in de zgn. ‘wachtklas’ blijven tot 13.00 uur.

Het is raadzaam de kleuters zelf uit de klas op te halen. In verband met de ordehandhaving verzoeken wij de ouders om de kinderen niet op de gangen of nabij de lokalen op te wachten. Gelieve op het schoolplein te wachten.
Op de Nassy Brouwer School worden naast het MINOWC programma, onderdelen uit voornamelijk Nederlandse onderwijsprogramma’s toegevoegd. De school probeert steeds vernieuwende elementen in het onderwijs te brengen.

Het gaat hierbij om activiteiten, zoals drama, niveaulezen, computeronderwijs, Engels, individuele begeleiding en remedial teaching waar nodig. Ook vakken als gymnastiek, muziek, handvaardigheid en tekenen worden door onze school als zeer belangrijk gezien. Vanwege al deze ‘extraatjes’ wordt ons lesprogramma het ‘MINOWC+ programma’ genoemd.
Er zijn dagelijks twee pauzes: de eerste pauze van 09.30 uur tot 09.45 uur en de tweede pauze van 11.15 uur tot 11.30 uur. Indien de school om 12 uur sluit (in geval van een teamvergadering bijvoorbeeld), dan is er maar 1 pauze op die dag: van 09.30 tot 10.00 uur.
Uw kind kan zeker door de schoolbus worden opgehaald. Wel hebben we graag dat u dit even meldt aan de groepsleerkracht en dat de buschauffeur zich even komt voorstellen, zodat wij weten door wie uw kind wordt afgehaald. Houdt u ook goed in de gaten dat u tijdig aan de buschauffeur doorgeeft wanneer de school vroeg sluit. Ook is het belangrijk dat u de buschauffeur op de hoogte stelt van ons 'Kiss&Ride'-protocol dat u bij aanvang van het schooljaar krijgt, zodat de regels voor iedereen duidelijk zijn.
Aanmelden kan bij ons vrijblijvend gedurende het gehele jaar op onze website. Op ons aanmeldformulier kiest u het schooljaar waar u een kind voor wil aanmelden. Komt het schooljaar niet voor? Dan is de aanmelding voor dat betreffende schooljaar reeds afgesloten. De procedure tot herinschrijving en nieuwe inschrijvingen vindt plaats in de maanden mei/juni/juli op basis van deze wachtlijsten. De herinschrijving moet verplicht elk schooljaar opnieuw geschieden. Deze periode is bedoeld voor de leerlingen van de Nassy Brouwer School. Met andere woorden de her-inschrijving is niet automatisch, ook al is het kind reeds leerling van de Nassy Brouwer School.
Na de herinschrijvingsperiode volgt de inschrijvingsperiode van één (1) week voor nieuwe leerlingen. Voordat de nieuwe inschrijvingen daadwerkelijk plaatsvinden, wordt er een intakegesprek gehouden door de Schoolmanager met de ouders, waarbij het kind eveneens aanwezig is. Voorafgaand aan het gesprek wordt er een formulier door de ouders ingevuld met betrekking tot de inschrijving.


Alle kinderen zijn welkom op de Nassy Brouwer School. Onze groepen bestaan echter uit maximaal 25 leerlingen. Mocht er geen plek zijn, dan wordt een nieuwe inschrijving niet aangenomen, maar wel op de wachtlijst geplaatst. De Schoolmanager bepaalt of een leerling aangenomen kan worden en brengt de ouders van de betreffende leerling op de hoogte.
U kunt op maandag, woensdag en vrijdag bij het schoolsecretariaat terecht van 08.00 tot 13.00 uur.
Het schoolgeld is vastgesteld op USD85,- per leerling per maand, hetgeen uiteraard in SRD's mag worden betaald. U kunt voor actuele informatie het beste contact opnemen met de schooladministratie- of leiding per mail of telefoon.
De kinderen die worden ingeschreven in groep 1 van de Nassy Brouwer School dienen voor het einde van het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 4 jaar bereikt te hebben. Kinderen die in het volgende kalenderjaar 4 worden, worden helaas niet aangenomen, ook niet als testen hebben uitgewezen dat het kind ‘schoolrijp’ is. Aangezien wij maar een maximum aantal leerlingen per klas kunnen plaatsen, hebben de vierjarigen voorrang.
De lesstof wordt, wat tempo en verwerken betreft, klassikaal aan de leerlingen aangeboden. Indien er een achteruitgang in de leerprestatie van een leerling wordt geconstateerd, wordt er individueel in groepjes van 2 tot 5 leerlingen begeleid door de Remedial Teaching (R.T.) leerkracht. Als de leerkracht merkt dat een leerling extra uitdaging nodig heeft, dan zal zij deze leerling extra lesstof en/of taken aanbieden.
Wij hebben een vast samenwerkingsverband met een centrum voor orthopedagogische en psychische hulpverlening. Deskundigen verbonden aan dit centrum zorgen onder andere voor het begeleiden en trainen van leerkrachten, zodat zij eventuele zorgkinderen eerder in kaart kunnen brengen en begeleiden. Indien een leerling zorgwekkende leerprestaties vertoont of vermoedelijk een gedragsprobleem heeft, wordt de leerkracht hierin verder begeleid.

Mocht uit de observaties van de deskundigen blijken dat een leerling nader onderzocht moet worden op een “ vermoedelijk leer- en gedragsprobleem”, dan worden de ouders van de leerling hieromtrent tijdig in kennis gesteld. Voor nader deskundig onderzoek is de toestemming van de beide ouders vereist. Zonder deze toestemming wordt de leerling niet onderzocht.
Voor leerlingen vanaf groep 3 is het verplicht een blauw schoolshirt met het logo van onze school te dragen met een blauwe spijkerbroek of -rok. Op gymdagen volstaat een donkerblauwe korte broek met een wit schoolshirt. Schoolshirts met ons logo zijn verkrijgbaar bij de administratie.
Wij verwachten dat de ouders de school laten weten dat een kind niet naar school kan komen, wanneer hij/zij ziek is. Het is handig dat u rond 07.40u belt, zodat de leerkracht tijdig op de hoogte kan worden gesteld. Vanaf 07.30u is de school telefonisch bereikbaar. Bovenaan deze website staan onze telefoonnummers vermeld.

Ook in het geval van afwezigheid om een andere reden dan ziekte verwachten wij een telefonische afmelding. Zijn kinderen zonder telefonische melding afwezig, dan zal de groepsleerkracht telefonisch contact opnemen. Na 5 werkdagen afwezigheid zonder melding, rapporteren wij de absentie bij het MINOWC (inspectie).
Als het soms niet gaat zoals u wilt, is de groepsleerkracht de eerste persoon om uw zorgen te bespreken. Komt u er niet uit of zijn de problemen meer school-gebonden, dan kunt u een afspraak maken met de schoolmanager. We proberen dan samen een oplossing voor het probleem te zoeken. Kunnen de problemen niet op school opgelost worden, dan kunt u via de Schoolmanager contact opnemen met de secretaris van het schoolbestuur. Algemene vragen en/of aandachtspunten kunt u ook via de oudercommissie doorspelen. Per mail kan dat op: oudercommissie.nbs@gmail.com
De school beschikt over de volgende bankrekeningnummers:
Finabank bankrekeningnummer SRD 1001456958
Finabank bankrekeningnummer USD 1001456969
Zie ook de schoolgids op onze website voor additionele bankrekeningnummers.

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?